Terminos e condición de uso

1.  Cinema no Parque / Autocine Compostela

Este “sitio web” está xestionado por e atópase baixo a responsabilidade de  Audiovisuales MCN., con domicilio social Rúa  Extremadura 10. Polígono da Sionlla, en diante “MCN”.

As presentes condicións definen os servizos e a información que se poden atopar no sitio web e ofrecen información relativa ao uso dos mesmos por parte dos visitantes do sitio web. Así mesmo, estas condicións conteñen información relativa ao uso de “ cookies”. Ademais destas condicións, no sitio web de  MCN tamén se pode atopar información sobre a política sobre protección de datos persoais de  MCN (a “política de privacidade”).

2. Sitio web

Nas presentes condicións, o termo “sitio web” fai referencia ao sitio web cinemanoparque.agal e aos sitios web que forman parte deste sitio web, incluído o sitio web da plataforma de venda de entradas en liña de  MCN. Ao visitar, consultar ou compartir información no sitio web, así como ao realizar compras ou utilizalo para calquera outro fin, vostede convértese en usuario do sitio web. Calquera uso do sitio web implica a aceptación destas condicións. É posible que o uso de compoñentes ou servizos específicos do sitio web réxase por condicións específicas, como as condicións de venda para a plataforma de venda de entradas en liña. Estas condicións específicas poden completar e/ou modificar as presentes condicións de uso. O uso dos compoñentes e servizos do sitio web implica a aceptación das devanditas condicións específicas.

3. Acceso

O sitio web é compatible coa maioría dos navegadores. Con todo,  MCN non pode ofrecer ningún tipo de garantía con respecto á compatibilidade do sitio web e tampouco asume ningunha responsabilidade no caso de que o usuario non poida utilizar o sitio web ou unha parte do mesmo. A prestación de servizos pode diferir dependendo de en que país consulte o usuario o sitio web.

A información que aparece no sitio web ponse ao dispor do usuario con fins informativos e para a comercialización de produtos e servizos de  MCN. Non está permitido que os usuarios comercialicen á súa vez a información; por exemplo, mediante a venda ou alugueiro de información ou, en xeral, mediante calquera outro uso diferente ao establecido nas presentes condicións.

Para facer uso do sitio web, os usuarios menores de idade deben dispoñer previamente do consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais.  Fescinal solicita a aqueles usuarios menores de idade que compartan información persoal no sitio web, que antes de utilizar devandito sitio lean a política de privacidade de  MCN e informen os seus pais, titores ou representantes legais do contido da mesma.

Os usuarios teñen prohibido acceder por calquera vía a partes do sitio web que non están destinadas ao usuario. Tampouco se permite modificar,  eliminaro arquivar no sitio web información que non pertenza ao usuario.

MCN procura ofrecer o sitio web dunha maneira continua e para o máximo número posible de usuarios, pero non ofrece ningunha garantía en canto á dispoñibilidade ou accesibilidade do mesmo.  MCN resérvase o dereito de modificar o sitio web, así como de suspendelo temporal ou permanentemente, sen aviso previo/previo aviso e sen dereito a compensación algunha por danos, por exemplo, en caso de interrupcións, avarías ou atrasos.

4. Uso

Vostede debe utilizar o sitio web da maneira na que  MCN ofrécello. Vostede non utilizará os servizos ou a información do sitio web (por exemplo, textos, fotografías, debuxos, iconas, software, ligazóns, son, contidos audiovisuais, deseño gráfico e códigos fonte) dunha maneira ou cun propósito que sexa ilegal ou contrario á moral e á orde pública.

Vostede comprométese a non cometer ningún acto que poña ou poida poñer en perigo o bo funcionamento ou a funcionalidade do sitio web par vostede ou para outros usuarios; por exemplo, mediante a instalación de arañas ( spiders) ou robots informáticos ou mediante calquera outro uso que non se poida considerar normal. Está permitido que terceiros publiquen ligazóns ao sitio web, pero só deben facer referencia á páxina de inicio e da maneira ofrecida por  MCN.  MCN non permite que, por exemplo, as páxinas aparezan nun marco doutro sitio web. Calquera outra forma de  hipervínculo ou ligazón profunda está suxeita á autorización por parte de  Fescinal.

Para o acceso ou o uso de determinadas partes do sitio web é necesario que o usuario se rexistre ou que cre unha conta de usuario. Os datos que o usuario proporcione para iso deben ser correctos e procésanse de conformidade coa política de privacidade que se pode consultar no sitio web de  MCN. Vostede é o responsable de manter a confidencialidade dos seus datos de inicio de sesión e dos contrasinais, así como do uso incorrecto da súa conta en caso de descoido pola súa banda. O envío de determinados datos é responsabilidade do usuario e  MCN non será responsable da perda de datos ou da  intercepción  malintencionada dos mesmos.

5. Contido do sitio web

MCN esfórzase por asegurar que a información do seu sitio web é correcta, adecuada e actualizada, pero non o garante. Todos os documentos, información e materiais proporciónanse no seu estado actual, sen garantía de ningún tipo, xa sexa expresa ou implícita, por exemplo, con respecto á súa idoneidade para un propósito determinado. Así mesmo,  MCN non é responsable da información proporcionada por terceiros, incluídos os usuarios.

MCN non asume responsabilidade por  erratas. Por exemplo, se a información relativa a un produto, como o prezo, visualízase dunha maneira claramente incorrecta,  MCN resérvase o dereito de rexeitar ou anular pedidos dos produtos correspondentes, independentemente de que o pedido fose ou non obxecto dunha confirmación de prezo do produto ou de que xa se facturou ao usuario. No caso de que o usuario abonase o prezo incorrecto publicado,  MCN facturará o importe debido á conta do usuario.

MCN non está obrigada a supervisar a lexitimidade e compatibilidade moral dos materiais que publiquen os usuarios do sitio web (información, comentarios, etc.) e non será responsable de actos de piratería ou outras infraccións de dereitos de autor que poidan cometer os usuarios.  MCN non é responsable da información proporcionada por terceiros no sitio web, pero resérvase o dereito de eliminar a devandita información se considera que é incompatible coas presentes condicións de uso. O usuario que publica información no sitio web exime a  MCN de calquera denuncia ou reclamación de terceiros contra  MCN relacionada con información publicada.

No sitio web pódense publicar ligazóns a outros sitios web, algúns dos cales son xestionados por  MCN. Salvo que  MCN encárguese da xestión destes sitios web,  MCN non controla o contido ou o funcionamento dos mesmos e a mera referencia a un sitio web non significa unha recomendación ou aprobación por parte de  MCN. En definitiva,  MCN non controla os sitios web cuxos ligazóns se publican no seu sitio web e, por tanto, exímeselle de calquera responsabilidade con respecto a dita información e ao funcionamento, dispoñibilidade, calidade, legalidade, fiabilidade e utilidade deses sitios web.

Ademais da propia publicidade de  MCN, o sitio web tamén pode conter publicidade de terceiros. En tal caso,  MCN non é responsable da  licitud, exactitude, contido e calidade da publicidade en si nin dos produtos e/ou servizos ofrecidos polos anunciantes.

6. Dereitos de propiedade intelectual

A información publicada no sitio web, incluídas as presentes condicións de uso, pertence a  MCN ou aos terceiros que obtiveron a correspondente autorización de  MCN para publicar información no seu sitio web. O sitio web é unha creación orixinal e o contido e estrutura de cada elemento están protexidos por dereitos de autor ou por outros dereitos de propiedade intelectual, que se estenden ao deseño, estrutura, bases de datos, códigos fonte e software. O mesmo é aplicable ás ilustracións, textos, fotos, logotipos, debuxos, imaxes, sons e outros materiais audiovisuais utilizados. Todas as marcas comerciais, nomes de marca ou nomes de empresas son marcas comerciais ou marcas rexistradas pertencentes aos seus respectivos propietarios.

O usuario non adquire baixo ningún concepto dereitos sobre elementos do sitio web. Por conseguinte, non se permite aos usuarios realizar copias ou axustes, traducións, adaptacións ou modificacións, nin distribuír, vender, publicar ou comercializar a totalidade ou unha parte do sitio web, por exemplo, mediante a creación de ligazóns ao sitio web ou mediante o almacenamento de información nunha base de datos, de calquera forma ou por calquera medio electrónico, mecánico ou doutro tipo. A infracción dos dereitos de propiedade intelectual pode conlevar sancións civís ou penais.

MCN adquire os dereitos de propiedade intelectual anteriormente descritos en relación coa información que publiquen os usuarios no sitio web. Mediante o feito de publicar en liña información do tipo de textos, imaxes ou outros arquivos, vostede transfire os dereitos de propiedade intelectual a  Fescinal na medida en que o permita a lei. Así mesmo, vostede autoriza a  MCN a usar, distribuír ou modificar dita información gratuitamente no sitio web ou noutro lugar.

7. Responsabilidade

MCN non ofrece ningún tipo de garantía con respecto ao acceso e ao funcionamento do sitio web, e non se fai responsable de calquera tipo de erro, neglixencia ou omisión no concepto, funcionamento, contido, mantemento, actualización, seguridade ou no uso do sitio web.  MCN non se fai responsable de ningún tipo de dano incluída a falta de prestación de servizos, a perda de datos ou outras formas de dano informático derivado da utilización do sitio web ou da imposibilidade de utilizalo.

A descarga e/ou instalación de software por parte do usuario pode ocasionar cambios no software e nos arquivos instalados no computador do usuario. O usuario debe comprobar previamente cales son as consecuencias do uso e instalación de software no seu computador.

MCN destina recursos a manter o seu sitio web libre de erros, virus,  troyanos, software espía e outro software indesexable, pero non se fai responsable da súa presenza nin pode ofrecer ningunha garantía respecto diso.  MCN solicita ao usuario que instale pola súa conta un antivirus, firewall e outro software de protección que se considere necesario. Se os usuarios detectan irregularidades no funcionamento do sitio web pódense poñer en contacto con  MCN.

8.  Cookies

Mentres visita e utiliza o noso sitio web as súas preferencias lémbranse a través de  cookies que se almacenan no seu computador, sen que para iso instálese nel ningún tipo de software.

Entre outras cousas, as  cookies permiten que vostede non teña que volver encher determinados datos (datos de acceso, preferencias de idioma) e, por tanto, aumentan a funcionalidade e  lafacilidad de uso do sitio web. As  cookies tamén permiten recompilar datos sobre o rendemento do sitio web.

Ademais, tamén existen  cookies que controlan o comportamento de navegación dos usuarios. Mediante este control é posible, por exemplo, rexistrar que partes do sitio web son máis populares ou que sitios web visitan os usuarios, o cal permite aos anunciantes e axencias de publicidade facer unha estimación dos seus intereses, así como rexistrar cal é o seu comportamento de navegación e ofrecerlle publicidade que lle pode interesar. Por tanto, algunhas  cookies son instaladas e xestionadas por terceiros.

Os sitios web de  MCN participan nun estudo de CIM Internet. Neste sentido, as  cookies axudan a recompilar información sobre o número de visitantes e sobre o número de páxinas visitadas. A información recompilada no marco do estudo é completamente anónima. Estes datos só utilízanse para comparar o número de visitantes dos sitios participantes. No sitio web de CIM atopará información detallada sobre o estudo e sobre os resultados do mesmo.

Os navegadores máis populares permiten eliminar  cookies, desactivar o uso de  cookies ou visualizar unha advertencia cando se almacena unha  cookie. Nas seguintes ligazóns pode consultar como pode xestionar as  cookies co seu navegador:•

Chrome

Internet  Explorer

Firefox

Safari

A desactivación de  cookies pode conlevar unha perda de funcionalidade e facilidade de uso do sitio web. Ao desactivar as  cookies que lembran as súas preferencias, cada vez que visita o sitio web debe volver rexistrar, entre outras cousas, a preferencia de idioma, os contrasinais e os nomes de acceso. A desactivación das  cookies tamén pode conlevar a que a publicidade de terceiros que vostede pode ver durante a súa visita ao sitio web xa non sexa afín aos seus intereses.

Pode atopar máis información acerca das  cookies de terceiros en http://www.youronlinechoices.com e tamén pode xestionar as  cookies, especificando que empresas poden ou non xestionar o seu comportamento de navegación.

Mediante o uso do sitio web, vostede acepta a política de  MCN en materia de  cookies.

9. Modificación das condicións

Estas condicións poderán ser modificadas, entre outras cousas, para adaptarse a unha prestación de servizos modificada ou a cambios nos requisitos legais e regulamentarios. As modificacións serán válidas no momento da súa publicación. Tamén lle recomendamos que cando utilice o sitio web consulte a versión máis recente destas condicións.

11. Lei aplicable e xurisdición competente

Só será de aplicación a lexislación belga, na máxima medida en que o permita a lexislación nacional do país do usuario do sitio web. Así mesmo, e na medida en que o permita a lei, só serán competentes os tribunais de Galicia (España).

12. Contacto

Pode poñerse en contacto con  MCN enviando un correo electrónico a info@mcnrotulacion.com ou escribindo a  MCN Audiovisuales S.L., á atención do departamento de medios de comunicación (dixital márketing), dirección:  c/ Extremadura 10. Polígono da Sionlla. Santiago de Compostela 15707